Farnosť Bolešov

Pohreb

Čas pohrebu treba dohodnúť s nami na fare pričom treba dodržať zákonnú lehotu na pochovanie, čo je 48 hodín od času úmrtia, ktoré určil lekár.

Už pri nahlásení by ste mali mať doklad o obhliadke zomrelého potvrdený lekárom a matrikou obce v ktorej bolo úmrtie nahlásené (bez neho podľa zákona nemôžeme pohreb vykonať).

Pohrebné obrady sa vykonávajú v domoch smútku, ktoré sú na cintorínoch jednotlivých obcí, nie v kostoloch.

Ak má rodina záujem o sv. omšu za zomrelého, treba sa dohodnúť s kňazom na presnom dni a hodine a na pristúpení k sviatosti zmierenia. Najčastejšie býva niektorá farská sv. Omša v nasledujúcom týždni obetovaná za zomrelého, ako pohrebná.